คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."

- ประวัติความเป็นมาของโครงการคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

- ทำเนียบรายชื่อ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2564

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2565 

     แบบกรอกประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 

 รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 หนังสือที่ระลึก

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564