สารพันปัญหา

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์  
- อุทธรณ์-ร้องทุกข์ จะยื่นอันไหน?

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์
- วิธีการอุทธรณ์

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- การกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์
- วิธีการร้องทุกข์

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กรณีลาป่วยจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) 

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- การกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562) 

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์
- สาระสำคัญ ช่องทาง ระยะเวลา และการยื่นหนังสืออุทธรณ์

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- การต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือใช้ถ้อยคำในลักษณะหมิ่นประมาท

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2562)

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์
- การชี้แจงข้อเท็จจริง
- การส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- การไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ตามหลักการใหม่ของมาตรา 100 วรรคสาม

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : มิถุนายน 2562 - กันยายน 2562) 

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์
- การโต้แย้งคำวินิจฉัยจะดำเนินการอย่างไร ? 
- การดำเนินการของส่วนราชการเมื่อมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษจะต้องดำเนินการอย่างไร ? 
- เมื่อไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่ ?

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- เคยถูกตัดสินจำคุกเพราะติดยาเสพติดสามารถเข้ารับราชการได้หรือไม่ ? 

 วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์
- ใครสามารถใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือน ปี 2551 ได้บ้าง ? 
- ร้องทุกข์แทนผู้อื่นได้หรือไม่ ?
- มอบหมายผู้อื่นให้ร้องทุกข์แทนได้หรือไม่ ?

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128

วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

 

 สารพันปัญหา เรื่องอุทธรณ์
- การละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกิน 15 วัน

 

 สนทนาภาษาไข่ (ผู้พิทักษ์)
- การสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในช่วง Work From Home