เรื่องร้องเรียนการทุจริต

pdf 1 รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาค ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) new gif 3

pdf 1 รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)   

pdf 1 รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)