ข่าวสาร

มติ ครม. และมาตรการ

มติ ครม.

- มติ ครม. การประเมิน ITA พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 23 มกราคม 2561 

มาตรการ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือถึงหน่วยงาน ขอความอนุเคราห์ประสานการดำเนินการร่วมกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินฯ

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ (Content)

 

 

ปีงบประมาณ  มติ ครม. / มาตรการ
2561 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
  (30 ม.ค. 2562)
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ระยะที่ 2) 
  (18 ม.ค. 2562)
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง (ระยะที่ 2) 
  (18 ม.ค. 2562)
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
  (18 ม.ค. 2562)
2560 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  (31 ม.ค. 2561)
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์ 
  (4 ต.ค. 2560)
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
  (21 ก.ค. 2560)
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (2 มิ.ย. 2560)
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
  (2 มิ.ย. 2560)
2559 ข้อสังเกตการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง 
  (5 ก.ค. 2560)
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุของทางราชการ กรณีคู่สัญญาของทางราชการใช้หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือรับรองผลงานปลอม 
  (2 มิ.ย. 2560)
2558 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริต 
  (18 ก.ย. 2558)
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฏหมายที่ดิน 
  (18 ก.ย. 2558)
2557 ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีโรงเรียนสอนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ 
  (18 ก.ย. 2558)