ข่าวสาร

ภาษีไปไหน

สื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับที่มาของภาษีและการใช้จ่ายเงินภาษีเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน
-

" target="_parent">ภาษีไปไหน (Adults Vertion)