ข่าวสาร

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10" ภายใต้แนวคิด "1 ทศวรรษ สร้างสัมคมคุณธรรม | วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ" จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่าย "ตลาดนัดคุณธรรม" และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา ดังนี้
- ภาครัฐยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม
- ทิศทางธุรกิจกับการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม
- ต้นแบบเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษา
- รู้เท่าทันสื่อรับมือข่าวลวง (Fake News) พักก่อนโพสต์
- ศาสนากับกระบวนการสร้างพฤติกรรมด้านวินัย
- ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน

การจัดงานครั้งนี้ มีองค์ภาคี 6 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน รวม 132 องค์กร และภาคีสมัชชาคุณธรรม 4 ภูมิภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในการรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย 
Link : ประกาศเจตนารมณ์ฯ