ข่าวสาร

แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th/go/iit/c2h96b