ข่าวสาร

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม

 

 

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2565
คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
แนวทางการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
แบบรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565

 

 

**********************************************************************************************************************

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2564
คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
แนวทางการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
แบบรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564

 

 

**********************************************************************************************************************

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2562
- คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

- แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรในส่วนกลาง
- แบบรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรคุณธรรม ประจำปี 2562