ข่าวสาร

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หนังสือถึงหน่วยงาน เรื่อง "แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธ." และ "แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน, 12 เดือน)