ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศึกษาธิการภาค 1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทนจากสำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้