ข่าวสาร

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯการสรรหาและคัดเลือกฯ
2. แบบกรอกประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ 1) (.docx) (.xls)
3. แบบประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการคัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ 2)