ข่าวสาร

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ ITA ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวข้อการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

1. “นโยบายขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา” โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2. “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ” โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย วิทยากรจากวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61
5. “แนวทางการพัฒนามาตรการภายในของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ” โดย นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. และคณะ

 

ภาพเพิ่มเติม Click ...