ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์คัดเลือกคนดีฯ 2562

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม