ข่าวสาร

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในระบบราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
- คู่มือการรายงานผลดำเนินการ
- แบบรายงานผลการดำเนินการ
- แบบสรุปการรายงานผล

หนังสือแจ้งเวียน

- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (19 มีนาคม พ.ศ. 2563)
- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (22 มกราคม พ.ศ. 2562)

 

- การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

- มติ ครม. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
วันที่  28 มกราคม 2562

 - มติ ครม. มาตรการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
วันที่ 27 มีนาคม 2561

 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ