ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2561

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ