ข่าวสาร

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Coruption Education) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีคุณกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานเครือข่ายสุจริตไทย  คณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้