ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คุณกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา ประธานเครือข่ายสุจริตไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. โดยมี ดร.พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานการประชุม