ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานการปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต้านทุจริตในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ