ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คุณกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา ประธานเครือข่ายสุจริตไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. และมี ดร.พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานการประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. ผู้แทนสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ ป.ป.ช.
2. ผู้แทนโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
3. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
5. ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
10. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11. ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร