ข่าวสาร

ประชุมคณะดำเนินงานขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2561

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรหลักและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม