ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ที่บัญญัติให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

 

Cr : สำนักงาน ก.ค.ศ.