ข่าวสาร

งานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน “สมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 9” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการ ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการ ขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างกว้างขวาง
2) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้าน คุณธรรมในการนำเสนอความก้าวหน้า การขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ และขยายผลในวงกว้าง
3) เพื่อติดตาม นำเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม แห่งชาติครั้งที่ผ่านมา และการขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อน คุณธรรมในอนาคต

ซึ่งภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เสวนาในหัวข้อสถานศึกษาคุณธรรม, นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พูดในประเด็นกระทรวง (ส่งเสริม) คุณธรรม, ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.สวรรค์ ขวัญใจพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พูดถึงประเด็นโรงพยาบาลคุณธรรม และนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย พูดถึงประเด็นการส่งเสริมธุรกิจคุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ