ข่าวสาร

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติฯ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) (Click for Download)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบติดตามฯ

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน, 12 เดือน)
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน, 12 เดือน)
แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ประจำปี 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ.

รายงานผลฯ

- รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563