ข่าวสาร

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติฯ

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) (Click for Download)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบติดตามฯ

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน, 12 เดือน)
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน, 12 เดือน)
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ประจำปี 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ.

รายงานผลฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)