ข่าวสาร

การบรรยายโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2563

      ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน" ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

      โดยการบรรยายครั้งนี้เพื่อปลูกฝังทัศนคติของการเป็นข้าราชการยุคใหม่ เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติและสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

logo . 3

 

1) หนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ  
2) แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0236/2492 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563  การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563  
เอกสารแนบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด    
เอกสารแนบ สำนักงานศึกษาธิการภาค  
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ จากองค์กรหลัก หน่วยงาน และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การประเมิน ITA 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

- คู่มือการประเมิน ITA พ.ศ. 2563
- บันทึก ศธ 0236/6849 - 6851 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
- การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สป. ปีพ.ศ. 2563
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สป. ปีพ.ศ. 2563

 

การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
- คู่มือการประเมิน ITA (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563
-ภาคผนวกคู่มือการประเมิน (ITA) พ.ศ. 2563
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2563
- ปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.2563 (ฉบับล่าสุด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0236/10599 วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 )
- แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

(27 มกราคม 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนผู้บริหาร บุคลากรองค์กรหลัก สำนักส่วนกลาง สป. สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกว่า 200 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ จากองค์กรหลัก หน่วยงาน และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...