ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการประเมินทัศนคติ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
ในกิจกรรม "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- หนังสือถึงหน่วยงานภายใน 
- หนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการรายงานผลการดำเนินงาน

หนังสือถึงหน่วยงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการรายงานผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

- เอกสารแนบ แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เอกสารแนบ แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech 1) อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้เชิญ ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...