ข่าวสาร

วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ