ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ระยะที่ ๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธูน ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้นางจิตฤดี ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในฐานะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมประชุมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส