ข่าวสาร

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2020

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับคะแนนประเมิน 90.54 คะแนน อยู่ในระดับ A 

Cr. ศธ.360 องศา