ข่าวสาร

การบรรยายโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2/2563

ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 105 คน ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้