ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการประเมินทัศนคติ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
ในกิจกรรม "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- หนังสือถึงหน่วยงานภายใน 
- หนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด