ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้