ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้เชิญ ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย