ข่าวสาร

การบรรยายโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2563

      ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน" ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

      โดยการบรรยายครั้งนี้เพื่อปลูกฝังทัศนคติของการเป็นข้าราชการยุคใหม่ เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติและสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง