ข่าวสาร

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0236/2492 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563  การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563  
เอกสารแนบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด    
เอกสารแนบ สำนักงานศึกษาธิการภาค  
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมฯ