ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ จากองค์กรหลัก หน่วยงาน และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม