ข่าวสาร

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2563

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ
2. แบบกรอกประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ 1) (.docx) (.xlsxls)
3. แบบประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการคัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ 2)