ข่าวสาร

MOU ด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

- บันทึกข้อตกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง 
กระทรวงศึกษาธิการ กับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ 5 องค์กรแนวร่วม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557