ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายกมล ศิริบรรณ นายวัชรินทร์ จำปี นางสุปราณี นฤนาทนโรดม นายณัทชัย ใจเย็น กรรมการ นางสาวดุริยา อตมวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการคณะกรรมการฯ  และมีนางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ