ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของ ศธภ. และ ศธจ.

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต…

30-08-2562 Hits:157 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระ...

Read more
ประชุมคณะการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องแล…

14-08-2562 Hits:190 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระ...

Read more
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

05-08-2562 Hits:380 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562" ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง...อาสาสู้โกง" ในวันศุกร์ที่ 6 กันยาย...

Read more
ประชุมคณะดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันแล…

02-08-2562 Hits:182 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระ...

Read more
รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี และ รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ท.

รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี และ รายงานประ…

01-08-2562 Hits:149 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

"รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี" และ "รายงานประจำปี 2561" สำนักงาน ป.ป.ท...

Read more
การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)

การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ …

31-07-2562 Hits:297 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ก่อตั...

Read more

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

31-05-2562 Hits:315 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- เอกสาร Powerpoint (.pptx)- ภาพสไลด์ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)  

Read more
มติ ครม. จัดตั้ง ศปท.

มติ ครม. จัดตั้ง ศปท.

27-03-2562 Hits:386 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร   วันที่มีมติ 24/07/2555   เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้                ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้                             ๑.๑ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกตำแหน่งหนึ่ง ...

Read more
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

25-03-2562 Hits:343 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยจัดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และแบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง" - เอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง- แบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Read more

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

21-03-2562 Hits:884 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.

Read more

มติ ครม. และมาตรการ

21-03-2562 Hits:615 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มติ ครม. - มติ ครม. การประเมิน ITA พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 23 มกราคม 2561  มาตรการ - มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - หนังสือถึงหน่วยงาน ขอความอนุเคราห์ประสานการดำเนินการร่วมกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินฯ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ (Content)

Read more
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

15-03-2562 Hits:515 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25611. บันทึกข้อความเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (.pdf)2. บันทึกแจ้งหน่วยงาน (.pdf)3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ (.pdf)

Read more