ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการตรวจและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ชั้น 8 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์แห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายกมล ศิริบรรณ นายวัชรินทร์ จำปี นางสุปราณี นฤนาทนโรดม นายณัทชัย ใจเย็น กรรมการ นางสาวดุริยา อตมวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการคณะกรรมการฯ  และมีนางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

MainPage

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของ ศธภ. และ ศธจ.

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต…

30-08-2562 Hits:69 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระ...

Read more
ประชุมคณะการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องแล…

14-08-2562 Hits:101 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระ...

Read more
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

05-08-2562 Hits:117 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562" ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง...อาสาสู้โกง" ในวันศุกร์ที่ 6 กันยาย...

Read more
ประชุมคณะดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันแล…

02-08-2562 Hits:82 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระ...

Read more
รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี และ รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ท.

รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี และ รายงานประ…

01-08-2562 Hits:60 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

"รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี" และ "รายงานประจำปี 2561" สำนักงาน ป.ป.ท...

Read more
การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)

การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ …

31-07-2562 Hits:91 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ก่อตั...

Read more

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

31-05-2562 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- เอกสาร Powerpoint (.pptx)- ภาพสไลด์ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)  

Read more
มติ ครม. จัดตั้ง ศปท.

มติ ครม. จัดตั้ง ศปท.

27-03-2562 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร   วันที่มีมติ 24/07/2555   เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้                ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้                             ๑.๑ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกตำแหน่งหนึ่ง ...

Read more
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

25-03-2562 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยจัดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และแบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง" - เอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง- แบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Read more

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

21-03-2562 Hits:664 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.

Read more

มติ ครม. และมาตรการ

21-03-2562 Hits:471 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มติ ครม. - มติ ครม. การประเมิน ITA พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 23 มกราคม 2561  มาตรการ - มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - หนังสือถึงหน่วยงาน ขอความอนุเคราห์ประสานการดำเนินการร่วมกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินฯ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ (Content)

Read more
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

15-03-2562 Hits:390 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25611. บันทึกข้อความเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (.pdf)2. บันทึกแจ้งหน่วยงาน (.pdf)3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ (.pdf)

Read more

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

 ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง” และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ ได้ร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “จับตาการโกงประเทศ ในมุมมองของพรรคการเมือง ซึ่ง มีตัวแทนภาครัฐ การเมือง รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชน ศิลปิน และส่วนอื่นในสังคมมาร่วมงานกว่า 5,000 คน

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cr:ACT 

cr:ACT

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- มติคณะรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ.
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
********** 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562
********** 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561)
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ที่ 4/2559 
- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ที่ 1/2560
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรวงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2561)
- คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ 


เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ