ข่าวสาร

MainPage

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุ…

22-01-2562 Hits:10 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไท...

Read more
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในระบบราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในระ…

21-01-2562 Hits:9 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ...

Read more
ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาบุคลากร ศธ. ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาบุคลากร ศธ. ตาม…

21-12-2561 Hits:82 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา และนางสุปรียา...

Read more
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุ…

17-12-2561 Hits:61 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไ...

Read more
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2561

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขป…

06-12-2561 Hits:74 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำน...

Read more
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ 4/2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุ…

04-12-2561 Hits:61 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไท...

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

09-07-2561 Hits:416 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564)- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)  

Read more
ป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ

ป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ

15-05-2561 Hits:511 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภาพขนาด 7559 x 3780 : 8.6 MB  ,  134 MBhttp://www.dra.go.th/th/index.php หัวข้อ "ข่าวสารประชาสัมพันธ์"

Read more
เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

10-05-2561 Hits:651 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

  สำนักงาน ป.ป.ช.  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา   มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543 - 2557) คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 1 คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2 สำนักงาน ป.ป.ท.  ภาษีไปไหน ? สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คู่มือการปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทบทวนการจัดอันดับ 4 คุณธรรมของไทยในระดับโลก  สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทย   รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทำความดีของคนไทย องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ธรรมนูญความสุขชุมชน โรงพยาบาลคุณธรรม (โรงพยาบาลบางมูลนาก) โรงพักคุณธรรม (สถานีตำรวจภูธรนาขยาด) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงสาธารณสุข คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงพาณิชย์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงคมนาคม คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

Read more

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

10-04-2561 Hits:544 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำหนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล หลักการ แนวคิด สาระสำคัญ ตามหลักคำสอนทางศาสนา งานวิจัย บทความ องค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์จากการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ มาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา สำหรับนำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมสำหรับหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป

Read more

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

03-04-2561 Hits:1005 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) (Click for Download)- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)- แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ประจำปี 2562

Read more

คำสั่งต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ.
********** 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
********** 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561)
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรวงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
- คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ 


เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต

พันธกิจ :
1) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
2) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ
3) ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) 
ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2628 6164
ภายใน โทร. 4071
โทรสาร 0 2628 6162 หรือ 0 2628 5623

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ