ข่าวสาร

MainPage

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

05-07-2562 Hits:82 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่...

Read more
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท…

28-06-2562 Hits:42 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ...

Read more
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

14-06-2562 Hits:61 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก "๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยค...

Read more
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรว…

14-06-2562 Hits:50 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระ...

Read more
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 2562

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วย…

14-06-2562 Hits:164 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้า...

Read more
การประเมิน ITA พ.ศ. 2562 ภาค-จังหวัด

การประเมิน ITA พ.ศ. 2562 ภาค-จังหวัด

27-05-2562 Hits:228 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

         - หนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจ...

Read more

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

31-05-2562 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- เอกสาร Powerpoint (.pptx)- ภาพสไลด์ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)  

Read more
มติ ครม. จัดตั้ง ศปท.

มติ ครม. จัดตั้ง ศปท.

27-03-2562 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร   วันที่มีมติ 24/07/2555   เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้                ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้                             ๑.๑ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกตำแหน่งหนึ่ง ...

Read more
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

25-03-2562 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยจัดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และแบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง" - เอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง- แบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Read more

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

21-03-2562 Hits:504 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.

Read more

มติ ครม. และมาตรการ

21-03-2562 Hits:352 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มติ ครม. - มติ ครม. การประเมิน ITA พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 23 มกราคม 2561  มาตรการ - มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - หนังสือถึงหน่วยงาน ขอความอนุเคราห์ประสานการดำเนินการร่วมกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินฯ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ (Content)

Read more
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

15-03-2562 Hits:287 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25611. บันทึกข้อความเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (.pdf)2. บันทึกแจ้งหน่วยงาน (.pdf)3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ (.pdf)

Read more

คำสั่งต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- มติคณะรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ.
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
********** 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562
********** 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561)
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ที่ 4/2559 
- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ที่ 1/2560
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรวงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2561)
- คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ 


เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต

พันธกิจ :
1) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
2) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ
3) ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) 
ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2628 6164
ภายใน โทร. 4071
โทรสาร 0 2628 6162 หรือ 0 2628 5623

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ