ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน Video conference ระบบ Zoom โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักอำนวยการ สป. และสำนักนิติการ สป. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผ่าน Video conference ระบบ Zoom

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 91.88  คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A จากตัวชี้วัดการประเมินทั้งหมด 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100.00 รองลงมาคือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 98.64 และการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 91.90 ตามลำดับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://moe360.blog/2021/08/27/nacc-ita/

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน จำนวน 54 คน ผ่าน Video conference ระบบ Zoom โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักอำนวยการ สป. และสำนักนิติการ สป. ร่วมเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...