ข่าวสาร

MainPage

ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สพฐ.

ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเ…

15-03-2562 Hits:81 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการคือ...

Read more
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลาก…

01-03-2562 Hits:391 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศร...

Read more
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุ…

01-03-2562 Hits:51 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเ...

Read more
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจร…

22-02-2562 Hits:47 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศ...

Read more
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ ITA ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการท…

13-02-2562 Hits:94 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึ...

Read more
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562-2563

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2…

12-02-2562 Hits:137 ข่าวผู้บริหาร Super User - avatar Super User

- เอกสารประกอบการจัดทำ "กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช...

Read more

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

25-03-2562 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยจัดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และแบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง" - เอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง- แบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Read more

คู่มือการประเมิน ITA 2562

22-03-2562 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- คู่มือการประเมิน ITA พ.ศ. 2562- ปฏิทินการประเมิน ITA พ.ศ. 2562

Read more

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

21-03-2562 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

- คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561

Read more

มติ ครม. และมาตรการ

21-03-2562 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มติ ครม. - มติ ครม. การประเมิน ITA พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 23 มกราคม 2561  มาตรการ - มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - หนังสือถึงหน่วยงาน ขอความอนุเคราห์ประสานการดำเนินการร่วมกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินฯ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ - มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ (Content)   ปีงบประมาณ  มติ ครม. / มาตรการ 2561 - เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย   (30 ม.ค. 2562) - ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ระยะที่ 2)   (18 ม.ค. 2562) - ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง (ระยะที่ 2)   (18 ม.ค. 2562) - ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา   (18 ม.ค...

Read more
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

15-03-2562 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25611. บันทึกข้อความเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (.pdf)2. บันทึกแจ้งหน่วยงาน (.pdf)3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ (.pdf)

Read more
ขอเชิญประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

ขอเชิญประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

25-01-2562 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต- แบบเสนอผลงาน

Read more

คำสั่งต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ.
********** 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562
********** 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561)
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรวงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2561)
- คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ 


เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต

พันธกิจ :
1) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
2) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ
3) ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) 
ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2628 6164
ภายใน โทร. 4071
โทรสาร 0 2628 6162 หรือ 0 2628 5623

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ