ข่าวสาร

งดรับของขวัญปีใหม่ (NO GIFT POLICY)

เรื่อง การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563

'

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2562 เวลา 15.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต

 

(16 ธันวาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, นายณรงค์ แผ้วผลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์, ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, นางกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลงนาม ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.ร่วมมือ 6 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2562

 

Cr. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว  

อ่านเพิ่มเติม...