๕.การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต      กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การดำเนินการ/กิจกรรมในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ/กิจกรรม ของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

- การดำเนินการ/กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมของหน่วยงานของหน่วยงาน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕