๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดงานต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอวัสดุไฟฟ้ารายการหลอดประหยัดไฟชนิดตะเกียบ 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอวัสดุสำนักงาน

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔