การปฏิบัติงาน

 

 

 

- คู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม

- คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก "การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"

- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การจัดกิจกรรมคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
 

- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ

- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม