๑.การบริหารงาน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)

- แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๗๙)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

- แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

- แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

- การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕