เอกสารเผยแพร่

 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
nacc 2 แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
nacc 3 คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543 - 2557)
nacc 4 คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 1
nacc 5 คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2
สำนักงาน ป.ป.ท. 
ภาษีไปไหน ?
รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี และ รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ท
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
oic manual คู่มือการปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
senate 104 การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ทบทวนการจัดอันดับ 4 คุณธรรมของไทยในระดับโลก 
สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทย
  รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทำความดีของคนไทย
องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี
การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
ธรรมนูญความสุขชุมชน
โรงพยาบาลคุณธรรม (โรงพยาบาลบางมูลนาก)
โรงพักคุณธรรม (สถานีตำรวจภูธรนาขยาด)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงพาณิชย์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงคมนาคม
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน