เอกสารเผยแพร่

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช.

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประดยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 และมาตรา 127
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 128 แห่งพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

    

รายงานการกำกับติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปี พ.ศ. 2562

 

สรุปผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ฉบับย่อ

 

มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
nacc 2 แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
nacc 3 คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543 - 2557)
nacc 4 คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 1
nacc 5 คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
สำนักงาน ก.พ.
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)
ารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561)
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562)
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2562)
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : มิถุนายน 2562 - กันยายน 2562)
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)
วารสาร ก.พ.ค. News (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)
ประมวลจริยธรรม (ภาษาไทย)
ประมวลจริยธรรม (ภาษาอังกฤษ)
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564
สำนักงาน ป.ป.ท.
ภาษีไปไหน ?
รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี และ รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ท
รายงานประจำปี 2562 สำนักงาน ป.ป.ท

คู่มือหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

แผ่นผับหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
oic manual คู่มือการปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
senate 104 การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ศูนยบริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ทบทวนการจัดอันดับ 4 คุณธรรมของไทยในระดับโลก 
สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทย
  รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทำความดีของคนไทย
องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี
การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
ธรรมนูญความสุขชุมชน
โรงพยาบาลคุณธรรม (โรงพยาบาลบางมูลนาก)
โรงพักคุณธรรม (สถานีตำรวจภูธรนาขยาด)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงพาณิชย์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงคมนาคม
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน