ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) 
      ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
      319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

 โทร. 0 2628 6164
      ภายใน โทร. 4071
      โทรสาร 0 2628 6162 หรือ 0 2628 5623

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ