ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) 
      ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
      319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

 โทร. 0 2628 6162
      ภายใน โทร. 4071
      โทรสาร 0 2628 6138

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

 แผนที่ตั้งหน่วยงาน