ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) 
ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2628 6164
ภายใน โทร. 4071
โทรสาร 0 2628 6162 หรือ 0 2628 5623

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ