ประวัติความเป็นมาของโครงการคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 กำหนดให้ข้าราชการนำระบบคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล มาปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจบุคคลผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในองค์กร
2. เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ