คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."

- ประวัติความเป็นมาของโครงการคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

- ทำเนียบรายชื่อ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดลเือกบุคลากร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2563

 รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หนังสือที่ระลึก

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หนังสือที่ระลึก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563