คำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศปท.ศธ.

คำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

คำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (.pdf)
คำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (.pdf)
คำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (.pdf)
คำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.pdf)