คำสั่งต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- มติคณะรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ.
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
********** 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมิน (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
********** 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561)
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ที่ 4/2559 
- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ที่ 1/2560
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2561)
- คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2562


 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
 เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ