คำสั่งต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  
- มติคณะรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
- การแบ่งกลุ่มงานภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ.  
มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ที่ 2508/2563)  
แก้ไขคำสั่งมอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ที่ 1150/2564)  
- แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน (ที่ 1149/2564)  
- มอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. ปฏิบัติราชการแทน (ที่ 1148/2564)  
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (ที่ 1147/2564)  
- มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการล่วงหน้า
 
**********   
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
- ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2564 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
**********  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมิน (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมิน (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมิน (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมิน (ITA) สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564  
**********  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
 
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ  
 **********   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562  
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2563  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2564 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2565  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
**********   
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561)  
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ที่ 4/2559  
- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ที่ 1/2560  
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ   
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ (2563)
 
- คำสั่งให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 1/2564)  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2/2563  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ  
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2561)  
- คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. 2562  
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2565)  


 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
 เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ